-
Головна сторінка Матеріали Статті ПДА
Законодавство

  Скачать Форму звіту до наказу № 56

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

                                                   31.01.2011  N 56                                                  

Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту  про використання коштів неприбуткових установ та організацій

        Відповідно до  пункту   157.14   статті   157   розділу   III Податкового кодексу України ( 2755-17 ) 

Н А К А З У Ю:

      1. Затвердити   форму  (  za192-11  )  та  Порядок  складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, що додаються.

     2. Департаменту  адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових  платежів)  (Хоцянівська  Н.В.)  у встановленому порядку:

     2.1 подати  цей  наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

     2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;

     2.3 у  триденний  строк   від   дня   реєстрації   наказу   в Міністерстві  юстиції  України  забезпечити  надання  Департаменту інформаційно-аналітичного  забезпечення   процесів   оподаткування (Лаба  М.С.)  алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Податкового звіту про  використання  коштів  неприбуткових установ та організацій.

      3. Департаменту     інформаційно-аналітичного    забезпечення процесів  оподаткування   (Лаба   М.С.)   доопрацювати   програмне забезпечення   по   прийманню   та  обробці  податкової  звітності

платників податків у частині обробки даних Податкового  звіту  про використання коштів неприбуткових установ та організацій у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

       4. Визнати такими, що втратили чинність:

      наказ Державної податкової адміністрації України від 11.07.97 N 233 ( z0290-97 ) "Про затвердження форми Звіту про  використання коштів   неприбуткових   організацій   і  установ  та  Порядок  її заповнення",  зареєстрований  у   Міністерстві   юстиції   України 06.08.97 за N 290/2094;

      наказ Державної податкової адміністрації України від 16.01.98 N 27  (  z0052-98  ) "Про внесення змін до Порядку складання звіту про використання  коштів  неприбуткових  організацій  і  установ",

зареєстрований у   Міністерстві   юстиції   України   28.01.98  за N 52/2492;

     пункт 1 наказу Державної податкової адміністрації України від 29.04.2002 N 203 (  z0443-02  )  "Про  внесення  змін  до  Порядку складання  звіту про використання коштів неприбуткових організацій

і установ та Порядку  визначення  структури  ознаки  неприбуткових установ  (організацій)",  зареєстрованого  у  Міністерстві юстиції України 21.05.2002 за N 443/6731;

     наказ Державної    податкової   адміністрації   України   від 03.04.2003 N 153 (  z0309-03  )  "Про  внесення  змін  до  Порядку складання  звіту про використання коштів неприбутковими установами

й організаціями",  зареєстрований у Міністерстві  юстиції  України 16.04.2003 за N 309/7630;

     пункт 3 наказу Державної податкової адміністрації України від 10.12.2003 N  594  (  z1228-03  )  "Про  внесення  змін  до деяких нормативно-правових  актів   ДПА   України",   зареєстрованого   у

Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N 1228/8549;

     наказ Державної   податкової   адміністрації   України    від 09.02.2004 N  81  (  z0173-04  ) "Про затвердження змін до Порядку складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями", зареєстрований у Міністерстві юстиції  України 09.02.2004 за N 173/8772;

     пункт 2 наказу Державної податкової адміністрації України від 17.01.2005 N 20 ( z0147-05 )  "Про  затвердження  змін  до  деяких нормативно-правових    актів    щодо   обліку   та   оподаткування

неприбуткових   установ    (організацій)",    зареєстрованого    у Міністерстві юстиції України 02.02.2005 за N 147/10427;

     пункт 4 наказу Державної податкової адміністрації України від 31.03.2006 N 169 ( z0431-06 ) "Про внесення змін до деяких наказів ДПА  України",  зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України

13.04.2006 за N 431/12305;

     пункт 1 додатка до наказу Державної податкової  адміністрації України від  16.02.2004  N 92 ( z0267-04 ) "Про внесення доповнень до наказів ДПА України",  зареєстрованого у  Міністерстві  юстиції України 02.03.2004 за N 267/8866.

     5. Цей наказ набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

     6. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника Голови Любченка О.М.

 


ПОРЯДОК

складання Податкового звіту про використання

коштів неприбуткових установ та організацій

I. Загальні положення 

     1.1. Цей Порядок розроблено  відповідно  до  положень  пункту 157.14 статті   157   розділу   III  Податкового  кодексу  України ( 2755-17 ) (далі - Кодекс).

     1.2. Цей Порядок застосовується установами та  організаціями, які  визначено підпунктом 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу ( 2755-17 ),  та включено  органами  державної  податкової

служби  до  Реєстру неприбуткових установ та організацій,  ведення якого передбачено пунктом 157.12 статті 157 розділу III Кодексу, з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.

     1.3. Податковий  звіт  про  використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі -  Податковий  звіт)  складається  за формою  (  za192-11  ),  затвердженою наказом Державної податкової адміністрації  України  від  31.01.2011   N   56,   та   подається неприбутковою    установою,    організацією,   їх   відокремленими підрозділами (далі - неприбуткові організації) за  кожний  звітний

(податковий) період.

     1.4. Податковий  звіт  складається  у порядку,  встановленому статтею 48 розділу II Кодексу ( 2755-17 ).

     1.5. Податковий звіт заповнюється у гривнях.

     1.6. Податковий  звіт  складається  наростаючим  підсумком  з початку  календарного  року.  У  разі  незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції (суми) цей рядок  прокреслюється.

Дані,  наведені у Податковому звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського   обліку   та   відповідати   правилам   складання податкової    звітності.   Достовірність   даних   підтверджується

підписами   керівника    (уповноваженої    особи)    неприбуткової організації  і  головного  бухгалтера  (особи,  яка  відповідає за ведення бухгалтерського обліку та  подання  Податкового  звіту  до органу  державної  податкової  служби)  та засвідчується печаткою.

Оригінал  Податкового  звіту   подається   до   органу   державної податкової  служби,  в  якому  перебуває  на  обліку  неприбуткова організація.

     1.7. Неприбуткові організації мають право не пізніше  ніж  за десять  днів  до  закінчення граничного строку подання Податкового звіту надіслати  його  на  адресу  відповідного  органу  державної податкової  служби поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

     1.8. Податковий звіт заповнюється засобами,  які забезпечують вільне  читання  тексту  (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності.  Заповнення олівцем не

дозволяється.  У  Податковому  звіті  не  повинно  бути підчисток, помарок та виправлень.

 II. Порядок заповнення Податкового звіту

      2.1. У загальній частині Податкового звіту відображаються тип документа   (звітний,   уточнюючий,   звітний   новий);   

звітний (податковий)  період,  за  який  подається Податковий звіт; 

повне найменування неприбуткової  організації  згідно  з  реєстраційними документами; 

код згідно з ЄДРПОУ; код виду економічної діяльності (КВЕД)  (  vb457609-10  );  

місцезнаходження; 

 номер   телефону, електронна  адреса  та  факс  (за бажанням); 

номер рішення органу державної податкової служби про включення до Реєстру неприбуткових

установ   та  організацій;  ознака  неприбутковості;

 найменування органу державної податкової служби,  до якого подається Податковий  звіт.

 2.2. Звіт складається з двох частин.

      2.3. У   I   частині   Податкового   звіту   у   рядках   1-7 відображаються всі доходи відповідної  неприбуткової  організації, що звільняються від оподаткування податком на прибуток.

     2.4. У  разі  отримання неприбутковою організацією майна,  що надійшло  безоплатно  або  у  вигляді   безповоротної   фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (рядки 1.3.1.2, 2.1.2, 6.1.2 та 7.1.3),  у зазначених  рядках  відображається  вартість  такого майна відповідно до супроводжувальних документів.

     2.5. Профінансовані  видатки бюджетної установи (організації) відображаються у рядку 8,  видатки інших неприбуткових організацій -  у рядку 9.  Суми витрат на утримання неприбуткової організації,

крім  бюджетних,  відображаються  у   рядку   9.1,   витрати,   що здійснюються  неприбутковою  організацією  для виконання статутних завдань, - у рядку 9.2, за відповідними напрямами використання - у рядках 9.2.1 - 9.2.9).

     2.6. У  II  частині  Податкового  звіту наводиться розрахунок податку  на  прибуток   від   доходу,   отриманого   неприбутковою організацією з інших джерел,  ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9

статті 157 розділу III Кодексу ( 2755-17 )  (абзац  другий  пункту 157.11 статті 157 розділу III Кодексу),  що провадиться у звітному періоді (рядки 10 - 15).

     2.7. Якщо неприбуткові організації отримують  дохід  з  інших джерел,  що  підлягає оподаткуванню згідно з абзацом другим пункту 157.11 статті 157 розділу III Кодексу ( 2755-17 ),  то такі доходи

відображаються у рядку 10,  а сума витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, - у рядку 11 Податкового звіту за той самий звітний податковий період,  що і вказані доходи. Сума нарахованого податку до сплати відображається неприбутковою організацією у рядку 15  та сплачуються   за  той  звітний  податковий  період,  в  якому  був одержаний цей прибуток.

     2.8. У рядках 16 - 24 відображається  розрахунок  податку  на прибуток  від  перевищення,  що  здійснюється  тільки за I квартал року, що настає за звітним (податковим) роком.

     2.9. Згідно з абзацом першим пункту 157.11 статті 157 розділу III   Кодексу   (   2755-17  )  розрахунок  перевищення  проводять неприбуткові організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ

та організацій відповідно до підпункту "г" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу.  Для розрахунку перевищення такі неприбуткові організації в рядку 16 вказують суму доходів,  що звільняються від

оподаткування  за  попередній  звітний   (податковий)   рік,   яка переноситься з рядка 4 звіту за попередній рік.

     2.10. У  рядку 17 вказується сума прибутку від доходу з інших джерел,  зменшена на суму  нарахованого  податку  на  прибуток  за попередній  звітний (податковий) рік,  яка визначається як різниця між даними рядків 12 та 13 Податкового звіту за попередній звітний (податковий) рік.

     2.11. У рядку 19 вказується сума витрат за попередній звітний (податковий)  рік  та  I  квартал  року,  що  настає  за   звітним (податковим)   роком,  що  визначається  як  сума  даних  рядка  9 Податкового звіту за попередній рік та даних рядка 9  звіту  за  I квартал року, що настає за звітним (податковим) роком.

     2.12. Зазначена   у   рядку   24  сума  податку  на  прибуток розраховується тільки за результатами I кварталу року,  що  настає за  звітним  (податковим)  роком,  та підлягає сплаті до бюджету в

строки, встановлені Кодексом ( 2755-17 ).

     2.13. Рядки  25,  26  (29)  або  28   заповнюються   у   разі самостійного   виправлення  помилок  шляхом  уточнення  показників Податкового звіту відповідно до  статті  50  розділу  III  Кодексу

( 2755-17  ).  Сума  штрафу нараховується та сплачується платником самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

      2.14. У рядку 27 відображається пеня, нарахована на виконання вимог підпункту  129.1.2  пункту 129 статті 129 розділу II Кодексу ( 2755-17 ).

     2.15. Додаток до рядків 25,  26,  27,  28  Податкового  звіту подається  у  разі  виправлення помилок у складі Податкового звіту звітного/звітного  нового,  в  якому  наводиться  інформація   про

виправлені помилки. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилки, подається окремий додаток.

III. Строки подання звіту та сплати податку

 Подання звіту  та  сплата  податку  здійснюються  у   строки, встановлені Кодексом ( 2755-17 ).


 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 2
© Всі права застережено.
Інформаційний портал існує за підтримки благодійної організації "Твердиня"
Копіювання матеріалів дозволяється, за умови використання гіперпосилання на ресурс "Твердиня"