-
Головна сторінка Матеріали Статті Бух.облік благодійної організації Благодійництво: особливості оподаткування та обліку

Благодійництво:  особливості оподаткування та обліку


У кожній розвиненій державі є організації, що виконують різні функції, не пов’язані з комер-ційною діяльністю. Мета, яку ставлять перед собою такі організації, - це не отримання прибутку, а допомога, як правило, малозабезпеченим верствам населення. Вони займаються розвитком спорту, куль-тури, благодійництвом, політикою тощо.

Неприбуткові організації – це самостійні господа-рюючі суб’єкти, що мають права юридичних осіб та здійснюють діяльність, передбачену статутними до-кументами, мають печатку, самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків. Класифікацію неприбуткових організацій наведено в пп. 7.11.1 ст.7 Закону про прибуток.

Характерна риса неприбуткових організацій полягає в тому, що, згідно з Законом України від 7.03.91 р. № 887-ХІІ «Про підприємства в Україні», діяльність неприбуткових організацій, на відміну від підприємств, що здійснюють будь-які види госодарської діяльності з метою отримання прибутку, спрямована на неприбуткове ведення господарської діяльності та не є підприємницькою діяльністю.

Детальніше зупинимося на діяльності благодійних організацій. Здійснення благодійної діяльності на території України регулюється Законом про благодійництво.

Організаційно-правові форми благодійних організацій визначено в ст.6 Закону про благодійництво.

Благодійні організації можуть створюватися як:
• членські благодійні організації;
• благодійні фонди;
• благодійні установи;
• інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо).

Перед тим, як розпочати свою благодійну яльність, організація повинна набути статусу юридичної особи. Отримавши свідоцтво про державну реєстрацію, благодійна організація, як будь-який суб’єкт господарювання, зобов’язана зареєструватися в органах ДПС за її місцезнаходженням. для цього в місячний строк їй необхідно подати реєстраційну заяву за формою 1-РН для включення до Реєстру неприбуткових організацій та установ, звільнених від оподаткування, та визначення структури ознаки неприбуткової організації. Благодійним організаціям присвоєно код неприбутковості 0005.

Однак необхідно пам’ятати, якщо:
– благодійна організація бере будь-яку участь у виборах або рекламуванні політичної партії чи окремої фізичної особи на виборні посади;
– надходження або активи благодійної організації використовуються для отримання вигод або переваг будь-якою фізичною чи юридичною особою, крім отримання вигод належними набувачами благодійної допомоги, то така організація, згідно з Декретом КМУ, незважаючи на її реєстрацію як благодійної організації, не буде вважатися такою.

Благодійні організації можуть не реєструватися як платники ПДВ, якщо вони не здійснюють діяльність, результати якої підлягають оподаткуванню цим податком. Статтею 5 Закону про ПДВ визначено перелік операцій, звільнених від оподаткування.

Під безоплатною передачею слід розуміти надання товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій благодійній організації такими отримувачами або іншими особами, пов’язаними з ними. Порушення цього правила прирівнюється до навмисного ухиляння від оподаткування. Надання благодійної допомоги (безоплатна передача товарів (робіт, послуг)) благодійним організаціям з метою використання цієї допомоги у благодійницьких цілях, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги звільняються від оподаткування ПДВ.

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподатковуваних акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг), призначених для використання у підприємницькій діяльності, перелік яких визначається КМУ.

Відповідно до ст.19 Закону про благодійництво, джерелами формування коштів та майна благодійної організації є:
– внески засновників та інших благодійників;
– благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридич-ними особами в грошовій та натуральній формі;
– надходження від проведення благодійних кам-паній зі збору благодійних пожертвувань, благо-дійних масових заходів, благодійних лотерей та бла-годійних аукціонів з реалізації майна та пожертву-вань, які надійшли від благодійників;
– доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств (організацій), що перебувають у власності благодійної органі-зації;
– інші джерела, не заборонені законодавством України.

Слід звернути увагу на те, що джерелом форму-вання коштів та майна не можуть бути отримані кредити. Крім того, кошти та майно благодійної організації не можуть бути предметом застави.

Якщо благодійна організація здійснює свою діяльність тільки за рахунок членських внесків і добро-вільних пожертвувань, то вона звільняється від сплати податків та інших платежів до бюджету та спеціальних фондів.

Благодійна організація за своїм статусом покли-кана здійснювати благодійну діяльність, тому отри-мані кошти та майно не можуть бути витрачені на цілі, не передбачені статутом. Витрачання отрима-них коштів строго обмежене законодавством. Їх може бути використано тільки на благодійництво та забезпечення господарської діяльності. Так, згідно зі ст. 16 Закону про благодійництво, благодійна допомо-га може надаватися набувачам благодійної допомоги у вигляді:
– одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
– систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
– фінансування конкретних цільових програм;
– допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
– дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності благодійної організації;
– надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
– здійснення витрат із безоплатного, повного або часткового утримання об’єктів благодійництва.

Якщо благодійна організація надає конкретні послуги (виконує роботи), що підлягають обов’яз-ковій сертифікації або ліцензуванню, то здійснення таких видів діяльності можливе тільки після отри-мання відповідних документів.

Згідно зі ст. 1 Закону про благодійництво, набувача-ми благодійної допомоги можуть бути фізичні та юридичні особи, які потребують та отримують благо-дійну допомогу. Керівникам благодійної організації слід пам’ята-ти про те, що згідно з п.З ст.5 Декрету КМУ будь-які надходження або активи благодійної організації не можуть бути використані для отримання вигод будь-якою фізичною або юридичною особою, крім отри-мання вигод безпосередньо набувачами благодійної допомоги. Крім того, засновники та працівники бла-годійної організації не мають права отримувати ма-теріальні переваги й додаткові кошти у зв’язку із своїм становищем у цій організації, крім передба-чених Законом про благодійництво.

Види благодійної допомоги за своїм призначенням можуть бути цільовими та нецільовими. Так, згідно з пп.«і» п.1 ст.5 Декрету КМУ цільовою благодійною допомогою, що надається громадянам, визнається допомога у вигляді відшкодування витрат:
• на оплату вартості лікування осіб, в тому числі на придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань;
• на освіту (навчання) або перенавчання в закладах освіти набувача благодійноїдопомоги, зареєстрованого як безробітний;
• на утримання набувача благодійної допомоги, що не досяг 18-річного віку, в дошкільному закладі, інтернаті, а також на оплату вартості утримання такого набувача у реабілітаційних центрах або його навчання у музичних школах чи школах мистецтв;
• на утримання та соціальну адаптацію інвалідів та престарілих громадян в закладах, призначенихдля такого утримання та соціальної адаптації;
• на харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, в закладах, що надають такі послуги;
• на поліпшення умов утримання та медичного обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України;
• на проведення набувачем благодійної допомоги наукових досліджень і розробок за умови, що її результати підлягають оприлюдненню та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень у оприлюдненні або безоплатному розповсюдженні об’єктів інтелектуальної (промислової) власності;
• особи, яка є членом аматорської спортивної організації, клубу або окремого спортсмена-аматора на придбання спортивного знаряддя та інвентарю.

Цільова благодійна допомога може бути виплачена як у готівковій, так і в безготівковій формі, у вигляді оплати вартості витрат набувача благодійної допомоги. Для отримання такої допомоги громадянин повинен звернутися до благодійної організації із заявою та необхідними документами для надання благодійноїдопомоги.

Нецільовою благодійною фінансовою допомогою визнається допомога, яку надають громадянам, що мають доходи, нижчі за офіційно встановлений місяч-ний рівень прожиткового мінімуму (з урахуванням доходів з інших джерел). Нецільова благодійна допо-мога може надаватися безробітним, пенсіонерам, особам з багатодітних сімей, інвалідам, особам, визнаним недієздатними, дітям-сиротам, особам, які отримують житлові субсидії, особам, які мають статус біженців або які є із числа депортованих народів.

Для отримання нецільової благодійної допомоги ромадянин повинен звернутися до благодійної організації з заявою, в якій зазначено суму доходу за відповідний місяць.

При нецільовому витрачанні коштів, що надійшли на рахунок благодійної організації на користь набувача, така благодійна організація за підсумками податкового періоду, в якому відбулося таке нецільове витрачання, несе відповідальність за ненарахування ча несвоєчасне перерахування прибуткового податку до бюджету.

Крім витрат безпосередньо на надання благодійної допомоги, витрати також передбачені і на утримання самої благодійної організації. При цьому розмір таких витрат не може перевищувати 0% кошторису організації в поточному році. До того ж на працівників апарату благодійної організації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

Організація обліку доходів благодійних організацій як неприбуткових з 2000 р. регламентується положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі – ПБО). Фінансову звітність благодійні організації складають у загальному порядку, оскільки ПБО-25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого ідприємництва» на них не поширюється. Для едення бухгалтерського обліку вони можуть використовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291, зареєстрованим в Мін’юсті України 21.12.99 р. № 892/4185 (далі – загальний План рахунків) або спрощений План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Мінфіну України від ??????.04.2001 р. № 186 та зареєстрований в Мін’юсті України 05.05.2001 р. № 389/5580. Якщо благодійна рганізація вирішила для ведення бухгалтерського обліку застосовувати загальний План рахунків, то для обліку витрат вона може, на свій розсуд, скористатися одним із трьох варіантів: • варіант перший – тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами»; • варіант другий – тільки рахунки класу 9 «Витрати діяльності»; • варіант третій – одночасно рахунки класів 8 і 9. Кожен із обраних варіантів має свої переваги та недоліки. Наприклад, викорис-тання тільки рахунків класу 8 дозволить легко заповнити другий розділ Звіту про фінансові результати, а використання лише рахунків класу 9 - перший розділ цього самого звіту. А коли використа-ти рахунки обох класів, то при заповненні Звіту про фінансові результати ніяких проблем не буде, але значно ускладниться ведення бухгалтерського об-ліку, тому що кожну операцію необхідно буде відоб-ражати двома записами. Доходи, отримувані благодійною організацією з різних, передбачених Законом про благодійництво, джерел, можуть бути цільовими та нецільовими. Якщо надходять доходи (фінансування) цільового призначення, то їх відображають у бухгалтерсько-му обліку з використанням рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Відповідно до ПБО-15 цільове фінансування визнається дохо-дом в особливому порядку. На підставі п. 16 ПБО-15 без підтвердження того, що фінансування буде отримане і благодійна організація виконає умови, передбачені договором, таке надходження коштів не визнається доходом. Якщо цільове фінансуван-ня отримане, то згідно з п.17 ПБО-15 доходом його визнають не в момент отримання, а протягом тих періодів, коли було понесено витрати, передбачені умовами договору. Цільове фінансування капі-тальних інвестицій визнається доходом згідно з п.18 ПБО-15 протягом періоду корисного викори-стання відповідних об’єктів інвестування (основ-них засобів, нематеріальних активів тощо.) про-порційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів. З метою здійснення аналітичного обліку доходів у розрізі здійснюваних благодійних заходів доцільні-ше враховувати на конкретних субрахунках рахун-ку 48. До цільового фінансування належить гуманітарна допомога. Гуманітарна допомога – це безповоротна адресна цільова допомога в грошовій або натуральній формі. Іноземні донори надають її українським бла-годійним організаціям згідно з Законом про гумані-тарну допомогу. При цьому благодійні організації можуть виступати як отримувачами, так і набувача-ми гуманітарної допомоги. До цільових надходжень належать також членські внески засновників, які можуть бути як одноразовими, так і систематичними. Порядок сплати, розмір, форма й порядок використання визначаються установчими документами благо-дійної організації. Якщо внески надходять у готів-ковій формі, то їх обов’язково необхідно оформ-ляти прибутковими касовими ордерами відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого по-становою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72 та зареєстрованого в Мін’юсті України 15.03.2001 р. № 237/5428. Якщо сума коштів, що надійшли до каси, перевищує встановлений ліміт каси, то їх необхідно своєчасно здати до установи банку, в якій відкрито поточний рахунок благодійної організації. У разі якщо фінансування має нецільовий харак-тер (наприклад, безоплатно вилучені лікарські засо-би), то доходом ці кошти буде визнано у поточному періоді. Коли благодійна організація отримує безоплатно товарно-матеріальні цінності, використання яких не залежить від виконання конкретних програм, то вартість таких активів відноситься до оборотних або необоротних активів. Відповідно до ПБО-2 «Ба-ланс», ПБО-7 «Основні засоби», ПБО-8 «Нематері-альні активи», ПБО-9 «Запаси», до оборотних ак-тивів належать активи, які відповідають таким кри-теріям: – їх можна використовувати протягом одного операційного циклу (матеріали, сировина, комплек-туючі тощо); – їх призначено для продажу протягом строку, що не перевищує одного року. Оборотні активи визнають доходами у тому пе-ріоді, в якому благодійна організація набула права власності на них, контроль і всі ризики, пов’язані із утриманням активів. Безоплатно отримані необоротні активи на мо-мент отримання визнаються як елемент власного капіталу благодійної організації. На доходи спи-сується справедлива вартість отримання поступово, протягом строку експлуатації таких необоротних активів на суму нарахованої амортизації. Благодійна організація може отримувати доходи від операційної діяльності внаслідок реалізації то-варів на аукціонах. Здійснення такої діяльності має проводитись відповідно до попередньо затверджено-го кошторису, в якому передбачається отримання доходу на рівні понесених витрат. Такі операції визнаються доходом за умови якщо: – покупцеві передаються всі ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію реалі-зації; – є впевненість, що в результаті операції відбу-деться збільшення економічних вигод; -– суми доходу та витрат, пов’язаних з реаліза-цією, можуть бути достовірно визначені. Благодійна організація може отримувати й пасивні доходи. Пасивними доходами є доходи, отри-мані у вигляді процентів, роялті та дивідендів внас-лідок використання активів благодійної організації іншими підприємствами. Такі доходи виникають не в результаті переробки або продажу активів, а в результаті їх ефективного передавання в користу-вання іншим юридичним або фізичним особам. До пасивних доходів можна віднести, наприклад, нара-ховані проценти за депозитними вкладами, отрима-ну (нараховану) орендну плату за надання в опера-тивну або фінансову оренду необоротних активів благодійної організації, нараховані дивіденди за фінансовими інвестиціями. Такі пасивні доходи, отримані благодійною організацією, мають бути спрямовані на фінансування основної статутної діяльності. Пасивні доходи, відповідно до ПБО-15, визна-ються такими у разі: – можливого надходження економічних вигод, пов’язаних з такою операцією; – достовірної оцінки такого доходу. При цьому проценти визнаються доходом у тому звітному періоді, до якого їх відносять, виходячи із бази їх нарахування та строку користування відповід-ними активами, дивіденди визнаються доходами в період прийняття рішення про їх виплату. Бухгалтерський облік витрат благодійної органі-зації здійснюється відповідно до ПБО-16 . Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання яко-го їх здійснено. Витрати, які неможливо прямо пов’язати здоходами певного періоду, відображають-ся в складі витрат того звітного періоду, в якому їх було понесено. У таблиці наведемо приклад бухгалтерського об-ліку основних операцій отримання доходів з різних джерел та понесених витрат. № з/п Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 1 Облік цільових надходжень: 1.1 надходження членських внесків на розрахунковий рахунок 311 481 1000 1.2 надходження членських внесків до каси підприємства 301 481 2000 1.3 здавання членських внесків в банк 311 301 2000 1.4 надходження спонсорської допомоги на оплату навчання інвалідів та віднесення на цільове фінансування 311 482 5000 2 Витрати на утримання благодійної організації: 2.1 оренда приміщення 84 92 685 84 500 500 2.2 послуги зв’язку 84 92 685 84 200 200 2.3 нарахована заробітна плата 811 92 661 811 280 280 № з/п Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 2.4 Нарахування на заробітну плату На пенсійне страхування — 32% На соціальне страхування по тимчасовій непрацездатності—2,9% — на соціальне страхування по безробіттю — 2,1% — на соціальне страхування по травматизму (згідно з встановленим тарифом наприклад 0 84%) 821 92 822 92 823 92 825 92 651 821 652 822 653 823 656 825 89,6 89,6 7,84 78,4 5,88 5,88 2,35 2,35 3 Визнання членських внесків, що надійшли доходами 481 719 3000 4 Оприбуткування безоплатно отриманих товарів (гуманітарної допомоги) 28 483 2400 5 Оприбуткування безоплатно отриманих необоротних активів 11 424 2500 6 Нарахування амортизації за перший місяць роботи 831 92 131 831 50 50 7 Відображення доходу в сумі нарахованої амортизації 424 745 50 8 Передача товарів отримувачам гуманітарної допомоги 94 28 2400 9 Визнання доходу від безоплатно отриманих товарів 483 719 2400 10 Перерахування грошових коштів університету за навчання інваліда 685 94 311 685 5000 5000 11 Визнання доходом спонсорської допомоги 482 719 5000 12 Віднесення визнаних доходів на формування фінансових результатів 719 745 791 793 10400 50 13 Віднесення на фінансовий результат утримання благодійної організації 791 791 92 94 1135,67 7400

 За матеріалами: Енциклопедія Доброчинності 

 

Додати коментар


Код захисту
Оновити

© Всі права застережено.
Інформаційний портал існує за підтримки благодійної організації "Твердиня"
Копіювання матеріалів дозволяється, за умови використання гіперпосилання на ресурс "Твердиня"