-

Випадкове фото

Партнери

ГО "ТВЕРДИНЯ"

Громадська організація "Твердиня"

Головна сторінка Матеріали База законодавства Волонтери З А К О Н У К Р А Ї Н И Про волонтерську діяльність - Сторінка 2
Друк

Розділ II
 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВОЛОНТЕРІВ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 5. Волонтерські організації, їх права та обов'язки

1. Волонтерська організація - юридична особа, яка здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку і отримала статус волонтерської згідно з вимогами цього Закону.

2. Волонтерська організація забезпечує залучення волонтерів для надання ними волонтерської допомоги шляхом укладання з ними договорів про провадження волонтерської діяльності.

3. Волонтерська організація може надавати волонтерську  допомогу шляхом залучення осіб, які перебувають з нею у трудових відносинах або є її членами.

4. Волонтерська організація має право:

провадити волонтерську та іншу неприбуткову діяльність;

залучати волонтерів для здійснення волонтерської діяльності;

отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської  діяльності;

використовувати у своєму найменуванні та волонтерській діяльності слова "волонтерська організація";

самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;

набувати інші права, передбачені законом.

5. Волонтерська організація зобов'язана:

забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров'я умови надання волонтерської допомоги;

здійснювати підготовку волонтерів (за необхідності);

відшкодовувати прямі збитки, завдані волонтерською організацією в разі одностороннього розірвання нею договору про 
надання волонтерської допомоги, якщо інше не передбачено договором;

відшкодовувати моральну та майнову шкоду, що спричинена внаслідок здійснення нею волонтерської діяльності, відповідно до закону;

відшкодовувати волонтерам витрати, пов'язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;

страхувати волонтерів відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР );

дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення нею волонтерської діяльності.

Стаття 6. Порядок надання та позбавлення юридичних осіб статусу волонтерської організації

1. Надання юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності на підставі письмової заяви від імені цієї юридичної особи.

У заяві зазначаються: назва юридичної особи, яка бажає отримати статус волонтерської організації, її місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, а також, за наявності,  адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, електронної пошти. 
До заяви також додаються витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копія статуту (положення) юридичної особи.

Витребування інших відомостей та документів, не передбачених  цією статтею, забороняється.

Надання статусу волонтерської організації здійснюється на безоплатній основі.

2. Рішення про відмову в наданні юридичній особі статусу волонтерської організації приймається у разі неподання інформації та документів, визначених частиною першою цієї статті, або невідповідності поданих документів вимогам цього Закону.

3. Рішення про надання юридичній особі статусу волонтерської організації або про вмотивовану відмову в наданні цього статусу приймається не пізніше п'яти робочих днів з моменту подачі відповідної заяви і надсилається юридичній особі у письмовій формі.

4. Юридичній особі, якій в установленому цим Законом порядку не надано статус волонтерської організації, забороняється будь-яке використання слів "волонтерська організація" у своєму найменуванні та діяльності.

5. Центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності приймає рішення про позбавлення юридичної особи статусу волонтерської організації на підставі відповідної письмової заяви від імені цієї юридичної особи, припинення такої юридичної особи або на підставі рішення суду про позбавлення її статусу волонтерської організації у зв'язку з порушенням законодавства у сфері волонтерської діяльності.

Стаття 7. Волонтери, їх права та обов'язки

1. Волонтер - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку і здійснює волонтерську діяльність на добровільній та 
безоплатній основі.

Волонтерами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, а також громадяни України віком від шістнадцяти років, якщо вони здійснюють волонтерську діяльність на території України, за письмовою згодою одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

2. Волонтери надають волонтерську допомогу на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з волонтерською організацією.

3. Волонтерськими організаціями можуть видаватися посвідчення волонтера.

4. Волонтер має право на:

належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги;

обов'язкове страхування відповідно до Закону України "Про  страхування" ( 85/96-ВР );

зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності;

відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги, передбачених статтею 11 цього Закону;

інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.

5. Волонтер зобов'язаний:

сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності;

у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров'я;

у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);

не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера;

дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, у разі одностороннього розірвання ним договору про провадження волонтерської діяльності, якщо інше не передбачено договором;

відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

Стаття 8. Отримувачі волонтерської допомоги, їх права та обов'язки

1. Отримувачами волонтерської допомоги є фізичні особи, які отримують таку допомогу на підставі договору про надання волонтерської допомоги, укладеного з волонтерською організацією.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  організації, установи (заклади) незалежно від форм власності є отримувачами волонтерської допомоги в разі укладання з волонтерськими організаціями договору про надання волонтерської допомоги фізичним особам або про надання волонтерської допомоги за напрямами волонтерської діяльності, що не передбачають надання допомоги конкретним особам.

Волонтерські організації за власної ініціативи можуть здійснювати волонтерську діяльність без укладання договорів про надання волонтерської допомоги, якщо така діяльність здійснюється за напрямами, що не передбачають надання допомоги конкретним особам.

2. Отримувачі волонтерської допомоги мають право на:

звернення за волонтерською допомогою;

поважливе і гуманне ставлення з боку волонтерів та  волонтерських організацій;

вибір волонтерів та волонтерських організацій, форми надання  волонтерської допомоги;

отримання інформації про свої права, обов'язки та умови надання волонтерської допомоги;

дотримання правового режиму інформації з обмеженим доступом;

захист своїх прав та законних інтересів відповідно до закону.

3. Отримувачі волонтерської допомоги зобов'язані:

надавати волонтерам та волонтерським організаціям повну та  достовірну інформацію, пов'язану з наданням волонтерської допомоги;

не створювати додаткових ризиків для життя та здоров'я  волонтерів під час надання волонтерської допомоги;

відшкодовувати прямі збитки, спричинені відмовою в отриманні  волонтерської допомоги, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 9. Договір про провадження волонтерської діяльності

1. За договором про провадження волонтерської діяльності одна сторона (волонтер) зобов'язується за завданням другої сторони (волонтерської організації) особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в договорі строку, а волонтерська організація зобов'язується надати волонтеру можливість здійснювати волонтерську діяльність та відшкодовувати волонтеру витрати, пов'язані з виконанням договору.

2. Договір про провадження волонтерської діяльності укладається в письмовій формі.

3. Волонтерська організація зобов'язана застрахувати волонтера відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) на період надання волонтерської допомоги.

Стаття 10. Договір про надання волонтерської допомоги

1. За договором про надання волонтерської допомоги одна сторона (волонтерська організація) зобов'язана надавати на користь іншої сторони (отримувача) визначені в договорі види волонтерської допомоги шляхом залучення до виконання волонтерів протягом встановленого в договорі строку, а отримувач зобов'язаний прийняти волонтерську допомогу.

2. У договорі про надання волонтерської допомоги можуть бути визначені умови відшкодування отримувачем витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги, якщо стороною (отримувачем) за цим договором є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, організації, установи (заклади) незалежно від форм власності, в тому числі якщо волонтерська допомога надається визначеним у договорі фізичним особам.

3. Договір про надання волонтерської допомоги укладається в письмовій формі.

Стаття 11. Відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги

1. Волонтерам для провадження волонтерської діяльності відшкодовуються витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Волонтеру відшкодовуються підтверджені документами:

витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності;

витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу;

витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин;

витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер  здійснює волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації;

витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших  лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги.

2. Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї  статті, здійснюється за рахунок коштів волонтерських організацій.© Всі права застережено.
Інформаційний портал існує за підтримки благодійної організації "Твердиня"
Копіювання матеріалів дозволяється, за умови використання гіперпосилання на ресурс "Твердиня"