-
Головна сторінка Матеріали База законодавства Про благодійництво та благодійні організації З А К О Н У К Р А Ї Н И Про благодійництво та благодійні організації (03.02.2013 втратив чинність)
П'ятниця, 18 листопада 2011, 09:37
Друк

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про благодійництво та благодійні організації

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 46, ст.292 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.220
N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, ВВР, 2010, N 29, ст.392
N 3236-VI ( 3236-17 ) від 19.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.435 }

Цей Закон визначає загальні засади благодійництва, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, гарантує державну підтримку її учасникам, створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів та понять

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:
 благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність; { Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3236-VI ( 3236-17 ) від 19.04.2011 }
 благодійна діяльність - добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності; ( Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 )
 благодійна організація - недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в 
інтересах суспільства або окремих категорій осіб згідно з цим Законом;
 благодійники - фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги;
 набувачі благодійної допомоги - фізичні та юридичні особи, які потребують і отримують благодійну допомогу;
 меценатство - добровільна безкорислива матеріальна,  фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами 
набувачів благодійної допомоги; ( Абзац сьомий статті 1 в редакції  Закону N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 )
 спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова,  організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг. ( Абзац восьмий статті 1 в редакції Закону N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 )

Стаття 2. Засади благодійництва та благодійної діяльності

Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
 Діяльність благодійників і благодійних організацій має  суспільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами 
державної влади і не позбавляє права на отримання державної  допомоги. ( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 )
 Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом  самостійно або разом з відповідними благодійними організаціями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку. { Частина третя статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002 }
 Особливості здійснення волонтерської діяльності в Україні регулюються Законом України "Про волонтерську діяльність" 
( 3236-17 ). { Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом  N 3236-VI ( 3236-17 ) від 19.04.2011 }
 Президент України, депутати, посадові і службові особи  органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також члени їх сімей можуть займатися благодійництвом і благодійною діяльністю тільки в межах отриманих і задекларованих доходів.

Стаття 3. Законодавство про благодійництво та благодійні організації

Законодавство про благодійництво та благодійні організації складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність.
 Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила,  ніж ті, що містяться в законодавстві України про благодійництво та благодійні організації, то застосовуються правила міжнародного договору, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.Останнє оновлення на Неділя, 10 лютого 2013, 18:53
© Всі права застережено.
Інформаційний портал існує за підтримки благодійної організації "Твердиня"
Копіювання матеріалів дозволяється, за умови використання гіперпосилання на ресурс "Твердиня"