-
Головна сторінка БФ/БО Черкащини БО "Твердиня" Документи організації Положення про членство в БО "Твердиня"

Положення

про членство в благодійній організації «Твердиня»

 Положення про членство в благодійній організації «Твердиня» визначає порядок прийняття, виходу, виключення з членів благодійної організації «Твердиня», порядок їх обліку, права та обов'язки.

Це Положення про членство у благодійній організації «Твердиня» (надалі – Організація) розроблене на виконання Розділу 5 Статуту Організації.

1. Членство в Організації

1.1. Членство у Організації є:

- індивідуальним;

- колективним.

1.1.1. Індивідуальні та колективні члени Організації мають рівні права і обов'язки.

1.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18 років, зацікавлені в досягненні статутних цілей Організації, що беруть активну участь у її діяльності особистою працею, грошовими і майновими внесками і пожертвуваннями, здійснюють фінансування заходів Організації, сплачують вступні та членські внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

1.3. Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, а також громадських організацій, які добровільно виявили бажання вступити до Організації, підтримують її статутні завдання, сприяють в їх виконанні та сплачують членські внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

1.3.1. Колективні члени Організації беруть участь у діяльності Організації, реалізують свої права і обов'язки через своїх повноважних представників (по одному від кожного колективного члену).

1.4. Членство вОрганізації та вихід з нього є добровільним.

1.4.1. Члени Організації сплачують вступні, членські внески та інші добровільні внески на Статутну діяльність Організації.

1.4.2. Розмір вступних та членських внесків, а також Порядок сплати вступних, членських та інших добровільних внесків регулюється Положенням про членські внески благодійної організації «Твердиня».

1.5. Прийом у члени Організації здійснюється за рішенням Правління Організації на підставі особистої заяви громадянина або заяви уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

1.6.Членство в Організації підтверджується посвідченням встановленого зразка (додаток № 1).

1.7. Вступ в Організацію на правах її колективного члена не спричиняє за собою автоматичного зарахування членів колективу індивідуальними членами Організації. Їх вступ до Організації здійснюється на загальних підставах. Колективні члени зберігають повну господарську та фінансову самостійність.

1.8. Всі члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності Організації незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

1.9. Члени Організаціїможуть бути членами інших громадських об’єднань.

 2. Права та обов’язки членів Організації

 2.1.Члени Організації мають право:

- обирати та бути обраними в керівні органи Організації; приймати участь у визначенні основних напрямків діяльності Організації, роботі її комісій, робочих груп, брати участь у виробленні та реалізації її політики;

-  обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи та вільно викладати свої погляди;

-  користуватись у встановленому порядку власними чи орендованими Організацією будівлями, спорудами, інвентарем, устаткуванням, лікувальними закладами і таке інше;

-  розраховувати на підтримку та захист з боку Організації;

- отримувати інформацію про напрямки діяльності Організації та надавати заяви, апеляції до керівників і вимагати від них відповіді (на прохання - письмової).

2.2. Члени Організаціїзобов’язані:

-  приймати активну участь у досягненні цілей і здійсненні завдань Організації;

-  дотримуватись у своїй діяльності Статуту Організації, рішень її зборів, конференцій, діючих положень та розпоряджень і рішень керівників;

-  дбати про авторитет Організації, поширювати його вплив на громадське життя, шляхом проведення масових заходів у встановленому порядку;

-  не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність організації;

-  вчасно сплачувати вступні та членські внески, після припинення членства у Організації сплачені членські внески не повертаються.

 3. Порядок вступу до Організації.

 3.1. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви до Правління Організації.

3.2. Кандидат у колективні члени Організації, окрім заяви, подає відповідне рішення зборів колективу підприємства, установи, організації або рішення (протокол) статутного органу громадських організацій про бажання вступу до Організації.

3.3. Заява про прийом в члени Організації подається до Правління Організації і повинна містити:

- для індивідуальних членів: прізвище, ім'я, по-батькові, громадянство, місце постійного проживання, рік народження (додаток № 2).

- для колективних членів: найменування, юридичну адресу, інформацію про державну реєстрацію.

3.3.1. Підприємство, установа, організація або об'єднання громадян, колектив яких виявив бажання бути колективним членом Організації, повинні надати Правлінню Організації: копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію Установчих документів юридичної особи з усіма поправками та змінами на момент подання заяви, завірених печаткою відповідної юридичної особи, свої реквізити (додаток № 3).

3.4. Заява з доданими документами надсилається рекомендованим листом до Організації або подається до Секретаря Правління Організації особисто.

3.5. Заяви реєструються у відповідності до Інструкції з діловодстваблагодійної організації «Твердиня».

3.6. Пакет документів та заява про вступ у члени Організації підлягає розгляду Правлінням Організації на протязі місяця. Рішення про вступ в члени Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління Організації.

3.6.1. У випадку відмови у прийнятті до членів Організації заявнику надсилається письмове повідомлення про відмову із зазначенням її причин. Якщо заяву заявника буде відхилено, він має право подати нову заяву не раніше, ніж через 6 (шість) календарних місяців після подачі попередньої заяви.

3.6.2. Протягом місяця з дати прийняття Правлінням рішення про прийом кандидата до Організації, йому повідомляється (поштою/електронною поштою) про прийом до Організації, розмір та строк сплати вступного та членського внесків, банківські реквізити для перерахування внесків, в разі необхідності документи та матеріали Організації (положення, процедури та інше).

3.7. Кандидат до Організації повинен сплатити встановлений вступний та членський внесок за наступний період його членства в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Організації.

3.8. Членство в Організації фіксується Посвідченням встановленого зразка, яке видається Головою Правління Організації після сплати вступного членського внеску новобраним членом Організації.

3.9. У випадку втрати Посвідчення члена Організації за його письмовою заявою видається дублікат Посвідчення.

 4. Облік членів Організації.

4.1. Облік членів Організації здійснюється Секретарем Правління Організаціїза записами у журналі обліку членів Організації (додаток №4).

4.2. Журнал обліку членів Організації має бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом керівника та печаткою організації. Вилучення аркушів з журналу не допускається, виправлення також.

5. Припинення членства у Організації.

5.1. Членство вОрганізації припиняється: добровільно або виключенням члена Організації.

5.2. Член Організації має право в будь-який час вийти з членів Організації, про що подається відповідна заява (довільна форма) до Правління Організації. Право на вихід із Організації є невід'ємним.

5.2.1. Індивідуальний член Організації - фізична особа має право подати заяву про вихід як особисто або надіслати заяву поштою (електронною поштою).

5.2.2. Колективний член Організації має право подати заяву про вихід через свого повноважного представника або поштою( електронною поштою). До заяви додається рішення зборів колективу підприємства, установи, організації або рішення (протокол) статутного органу громадської організації про бажання виходу з членів Організації.

5.3. Заява про припинення членства в Організації розглядається протягом місяця з дати надходження її до Організації.

5.4. У разі добровільного припинення членства у Організації особа має право повторно вступити до Організації на умовах, передбачених Статутом Організації та цим Положенням.

5.5. Член Організації може бути виключений з Організації за рішенням Правління з наступних підстав:

- недотримання чинного законодавства та Статуту Організації, а також інших Положень і правил Організації;

- систематичного невиконання рішень керівних органів та своїх обов'язків як члена Організації, у тому числі пов'язаних зі сплатою вступного та членських внесків;

- вчинення дій, які суперечать статутним завданням Організації, або істотно погіршують фінансове становище Організації, або завдають шкоду репутації Організації та її членів;

- втрати ділових контактів з Організацією (більше двох років);

- ліквідації члена Організації як юридичної особи.

5.6. Рішення про припинення членства або виключення з членів Організації приймається на засіданні Правління Організації звичайною більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління Організації. Датою припинення членства або виключення з членів Організації є дата прийняття відповідного рішення Правлінням Організації.

5.7. Рішення про припинення членства або виключення з членів Організації надсилається виключеному члену Організації протягом 10-ти днів з дати прийняття

5.8. При виході/виключенні з Організації посвідчення члена Організації анулюється.

5.9. Виключення члена з Організації позбавляє його права на повторний вступ до Організації протягом 3 (трьох) років.

5.10. У разі добровільного припинення членства у Організації або виключення члена з Організації, майно та кошти (у тому числі внески), передані таким членом Організації у власність Організації, поверненню не підлягають. Особи, що вийшли чи були виключені з Організації, не мають права вимагати відшкодування будь-яких витрат, пов'язаних з їх членством в Організації.

6. Заключні положення.

6.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Правлінням Організації.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд Правління членами Організації, керівними та іншими органами Організації та набувають чинності після їх затвердження Правлінням Організації.

6.3. Усі питання, не врегульовані Статутом Організації, цим Положенням і внутрішніми документами Організації, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

© Всі права застережено.
Інформаційний портал існує за підтримки благодійної організації "Твердиня"
Копіювання матеріалів дозволяється, за умови використання гіперпосилання на ресурс "Твердиня"