-
Головна сторінка БФ/БО Черкащини БО "Твердиня" Документи організації Статут БО "Твердиня"

СТАТУТ

БО "ТВЕРДИНЯ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Благодійна Організація «Твердиня» (надалі – Організація) – недержавна неприбуткова благодійна організація, яка створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

1.2. Повна назва: Благодійна Організація «Твердиня».

Скорочена назва: БО «Твердиня».

1.3. Місцезнаходження: Україна, Черкаська область, м. Сміла, вул. 40-років Перемоги, буд. 14, кв. 125.

1.4. Статус: благодійна організація з місцевим статусом. Діяльність поширюється на територію Черкаської області.

1.5. Організаційно-правова форма: благодійна організація.

1.6. Організація набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Організація має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, кутовий штамп, бланки та символіку, що реєструється в установленому законом порядку.

1.7 Офіційна мова Організації – українська.

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою створення і діяльності Організації є здійснення благодійної діяльності в інтересах найбільш потребуючих членів суспільства та подання допомоги   у   розвитку  видавничої  справи,  засобів масової   інформації,   інформаційної   інфраструктури.

2.2. Предметом діяльності є здійснення благодійної діяльності та надання благодійної допомоги.

2.3. Формами здійснення благодійної діяльності є:

- надання одноразової та систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- фінансування конкретних цільових програм та проектів;

- допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

- дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;

- дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

- надання допомоги особистою працею та послугами чи передачі результатів особистої праці та творчої діяльності.

- прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

- інших заходів, не заборонені чинним законодавством.

2.4. Цілі здійснення благодійної діяльності:

- соціальна підтримка та захист громадян, включаючи покращення матеріального становища малозабезпечених, соціальну реабілітацію безробітних, інвалідів та інших осіб, які в силу своїх фізичних чи інтелектуальних особливостей не можуть самостійно реалізовувати свої права та законні інтереси;

- сприяння діяльності у сфері освіти, науки, культури, мистецтва, просвіти, духовному розвитку особистості;

2.5. Для досягнення мети та цілей Організація ставить перед собою наступні завдання:

- розробка та реалізація власних програм;

- залучення коштів організацій та приватних осіб;

- заснування власних засобів масової інформації;

- інші завдання спрямовані на реалізацію мети Організації.

2.6. Для здійснення благодійної діяльності Організація має право:

- самостійно вирішувати   питання   про   подання   благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

-  об'єднуватися у  спілки,  асоціації  та  інші об'єднання,  що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

-  обмінюватися  інформацією  та  спеціалістами  з   відповідними  організаціями зарубіжних країн;

-  організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від  фізичних  та  юридичних  осіб,  іноземних  держав  та  міжнародних організацій;

-  постійно визначати   форми,   об'єкти,   суб'єкти   і обсяги благодійної допомоги;

-  відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах   банків;

-  засновувати засоби   масової   інформації,   підприємства   і організації, займатися видавничою діяльністю;

-  бути членом   інших   благодійних організацій;

-  мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку,     визначеному Законом України "Про об'єднання громадян" для реєстрації символіки об'єднань громадян;

-  популяризувати своє ім'я (назву), символіку;

-  користуватись всім обсягом прав та обов’язків юридичної особи.

-  мати інші права згідно з чинним законодавством України.

2.7. Організація зобов'язана   забезпечити   виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

2.8.Засновники  та  працівники  благодійної  організації  не  мають  права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем в Організації, крім тих, що передбачені чинним законодавством.

 

3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Органами управління Організації є: Загальні збори Організації, Правління, Наглядова Рада.

3.2. Вищим органом управління Організації є Загальні збори Організації. До компетенції Вищого органу управління Організації належать:

-  затвердження Статуту Організації та внесення змін до нього;

-  обрання виконавчого (Правління), розпорядчо-контрольного (Наглядової ради) органів Організації та Голови Правління за поданням засновників;

-  визначення основних напрямів діяльності Організації;

-  затвердження благодійних програм;

-  прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації;

-  прийняття Положень про Правління, Наглядову Раду та Регламент Загальних Зборів;

-  реалізація права власності на майно та кошти Організації;

-  вирішення інших питань, визначених законом, цим Статутом та Загальними зборами.

3.3. Загальні Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань  діяльності Організації, в тому числі і з тих, які передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

3.4. У Загальних Зборах Членів Організації беруть участь її Члени. Кожний Член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини Членів Організації.

3.5. Чергові Загальні Збори Членів скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

3.6. Позачергові загальні збори можуть бути скликані Головою Правління за вимогою Правління, Наглядової ради. Не менш як три четвертих членів Організації мають право ініціювати скликання Загальних зборів Організації.

3.7. Загальні збори Організації скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Про їх скликання повідомляються усі члени Організації не менше як за десять днів до дати їх проведення. Загальні збори є повноважними за умови участі у них більш ніж 50 відсотків членів.

3.8. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх членів Організації.

3.9. Голова та члени Правління призначаються терміном на 3 роки, та можуть бути призначені на новий термін.

3.10. До складу Правління Організації входять: Голова Правління; Секретар Правління; Заступник Голови Правління по зв'язках із громадськістю;

3.11. До повноважень Правління належать:

-  забезпечення ефективної діяльності Організації ;

-  контроль за реалізацією завдань Організації;

-  прийняття рішень щодо затвердження структури річного бюджету Організації, фінансуванню програм та проектів Організації, виплаті грантів, контроль за реалізацією цих рішень;

-  прийняття рішень щодо участі у спільному фінансуванні благодійних програм та проектів разом з іншими організаціями;

-  прийняття рішення, після погодження з засновниками, про придбання Організацією нерухомого майна;

-  здійснення господарського управління майном та коштами Організації;

-  здійснення інших повноважень та функцій, визначених загальними зборами.

3.12. Правління звітує про свою діяльність перед Загальними зборами Організації на їх вимогу.

3.13. Черговість проведення засідань Правління - не рідше одного разу на квартал. Правління вважається повноважним при участі у його засіданні більшості обраних членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.

3.14. До компетенції Голови Правління належить:

-  організація та керівництво діяльністю Правління;

-  головування на засіданнях Правління;

-  підписання рішень Правління;

-  визначення повноважень і розподіл обов’язків адміністративного персоналу;

-  відповідальність за використання коштів згідно з благодійною програмою та кошторисом витрат;

-  організація діяльності адміністративного апарату для забезпечення ефективної діяльності Організації.

-  інші повноваження, визначені законом та цим статутом.

3.15. Голова Правління має право:

-  вести переговори від імені Організації і підписувати договори;

-  за погодженням з Правлінням призначати адміністративний персонал в межах штатного розкладу, укладати і розривати контракти з персоналом, тимчасовими працівниками і творчими колективами відповідно до чинного законодавства;

-  розпоряджатися коштами в межах затвердженого кошторису.

3.16. Голова Правління представляє Організацію у відносинах з юридичними та фізичними особами.

3.17. Голова Правління діє без доручення.

3.18. Заступник Голови Правління по зв'язках з громадськістю:

-  має повноваження здійснювати обов'язки Голови у випадку відсутності або хвороби Голови Правління;

-  консультує Голову Правління по питаннях зв'язків з громадськістю;

-  встановлює контакти із засобами масової інформації, постійно надає їм інформацію про Організацію;

-  у разі необхідності створює тимчасові проблемні комісії (секції) по питаннях, що входять до його компетенції;

-  веде безперервну кампанію по збільшенню числа членів Організації та спонсорів і меценатів, які підтримують Організацію;

-  виконує іншу поточну роботу.

3.19. Секретар Правління:

-  пише протоколи засідань Правління та Конференцій;

-  повідомляє про час і місце проведення Конференцій та засідань;

-  зберігає печатку Організації, текст Статуту, документацію та загальний архів Організації;

-  виконує поточну роботу.

3.20. Засідання  Наглядової ради проводиться не рідше одного разу на рік.

3.21. До компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за фінансовою діяльністю; підготовка та доведення до відома Загальних Зборів доповідей про результати перевірок діяльності Правління; складення висновку по річних звітах та балансах; право вимоги скликання позачергових Загальних Зборів; вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

Наглядова рада вправі вимагати від посадових осіб Організації представлення необхідних їй матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень.

 

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Майно та кошти Організації складають:

-  благодійні внески і пожертвування, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

-  спонсорські надходження та цільове фінансування окремих програм, грантів, міжнародних та вітчизняних Організацій;

-  надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів;

-  доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, що перебувають у власності Організації;

-  цільові надходження на виконання благодійних програм;

-  інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

4.2. У власності Організації можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

4.3. Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

4.4. Майно та кошти Організації використовуються для виконання статутних завдань Організації і не можуть бути предметом застави.

4.5. Організація здійснює   господарську   діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань.

4.6. Організація користується самостійністю у питаннях  прийняття господарських рішень, визначення  умов  оплати  праці працівників  апарату, використання власних фінансових   та   матеріальних   ресурсів   відповідно   до вимог законодавства. На господарські витрати та утримання апарату Організації може виділятися не більше 20 відсотків коштів від поточних надходжень Організації.

4.7. Доходи   або   майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого   окремого   засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 5. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО

5.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства незалежно від національності віком від 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які визнають Статут Організації, виконують основні завдання Організації, сплачують членські внески.

5.2. Прийом в члени Організації здійснюється Правлінням, на підставі письмової заяви з наступним повідомленням на Загальних Зборах.

5.3.  Вибуття з членства здійснюється добровільно, на підставі заяви про вихід чи за рішенням Правління у випадку порушень даного Статуту, а також дії, що суперечать законодавству.

 6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Члени Організації мають право:

-  обирати та бути обраними в керівні органи Організації; приймати участь у визначенні основних напрямків діяльності Організації, роботі її комісій, робочих груп, брати участь у виробленні та реалізації її політики;

-  обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи та вільно викладати свої погляди;

-  користуватись у встановленому порядку власними чи орендованими Організацією будівлями, спорудами, інвентарем, устаткуванням, лікувальними закладами і таке інше;

-  розраховувати на підтримку та захист з боку Організації;

-  отримувати інформацію про напрямки діяльності Організації та надавати заяви, апеляції до керівників і вимагати від них відповіді (на прохання - письмової).

6.2. Члени Організації зобов’язані:

-  приймати активну участь у досягненні цілей і здійсненні завдань Організації;

-  дотримуватись у своїй діяльності Статуту Організації, рішень її зборів, конференцій, діючих положень та розпоряджень і рішень керівників;

-  дбати про авторитет Організації, поширювати його вплив на громадське життя, шляхом проведення масових заходів у встановленому порядку;

-  не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність організації;

-  вчасно сплачувати вступні та членські внески, після припинення членства у Організації сплачені членські внески не повертаються.

 7. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Міжнародні зв'язки здійснюються шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.2. Пріоритетним напрямом є співробітництво з українською діаспорою.

7.3. Організація має право  отримувати  пожертвування  від  фізичних  та юридичних осіб іноземних держав.

 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Питання про внесення змін до статуту Організації належить до компетенції Загальних зборів.

8.2. Рішення про внесення змін до статуту Організації, приймаються на загальних зборах більшістю  не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості членів.

8.3. Державна реєстрація змін до статуту Організації проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ В РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ

9.1. Реорганізація та ліквідація Організації відбувається у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.2.Реорганізація Організації здійснюється   за рішенням загальних зборів.

9.3. При реорганізації Організації його права   і обов'язки переходять до правонаступників. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

9.4. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

9.5. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Організації приймається на загальних зборах більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості членів. Також приймається 3/4 голосів від загальної кількості членів Організації рішення про відчуження більше половини майна Організації

9.6. Кошти та інше майно Організації, у випадку його ліквідації,не можуть перерозподілятись між членами Організації і використовуються на виконання статутних завдань або на благодійні цілі, повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

© Всі права застережено.
Інформаційний портал існує за підтримки благодійної організації "Твердиня"
Копіювання матеріалів дозволяється, за умови використання гіперпосилання на ресурс "Твердиня"